Je to dobre
Apokalypsa - Nový začátek
 Postapopedia

Vítejte v Postapopedii, slovníku pojmů pro larp Apokalypsa. Pokud vám nejsou jasné některé výrazy používané v textech či na larpu, zkuste zde najít jejich výklad. Pokud zde vámi hledané slovo není, napište mi na fóru Apokalypsy a já sem co nejdříve výklad slova dodám.

Slova by měla být řazena abecedně.


Apokalypsa- za apokalypsu se označuje válka, která zničila život na většině kontinentu. Při této válce byly použity mimo jiné i jaderné zbraně, které změnily většinu světa v pustinu a města v trosky připomínající dávnou slávu lidstva.

Apokalyptus- bůh, jehož jméno po světě šíří Mistr Dominik.

Baron Helmut von Gatling- První zmínky o von Gatlingovi pocházejí ze Salzburských jeskyní z doby války gangů. Říká se, že jednoho dne přišli do jedné z okrajových jeskyní 3 muži nesoucí jakési věci. Jeden z nich, říkal si von Gatling, okamžitě vyzval na souboj vůdce místního gangu, neboť on sám prý z této vesnice pocházel a patřil do gangu. Souboj vyhrál a tak se stal místním vůdcem. Prvním nařízením, které nový Baron vydal, bylo zrušení otroctví. To se však okolním gangům nelíbilo, a proto se jeden z gangů rozhodl von Gatlingovu jeskyni napadnout. Von Gatlingovi lidé však rozbalili balíky, které si přinesli z pustiny, a z nich se vynořily záhadné zbraně na ruční pohon, které střílely dávkou. Díky těmto zbraním von Gatlingovi lidé jeskyni uhájili. Poté se k von Gatlingovi začali přidávat další lidé, kteří utekli z okolních jeskyní, což ze začátku vypadalo jako velký von Gatlingův úspěch, avšak vzápětí se objevil značný problém. Místním totiž začalo rychle docházet jídlo. Baron von Gatling naštěstí svým lidem nabídl řešení v podobě dlouhé cesty na sever, kde je prý úrodný kraj. Většina jeho lidí ho poslechla a tak se von Gatlingovi následníci vydali na nelehkou pouť, jejíhož konce se však dočkala sotva polovina. V cíli byl opravdu kraj plný zeleně a nekontaminované vody. V těchto úrodných krajích obsadil von Gatling se svými lidmi malou vesnici na úpatí zničené přehrady zvané Lipno. Část této přehrady zůstala stát a dokonce v ní byly funkční jakési předapokalyptické stroje, které vyráběly elektřinu. Proto se Baron rozhodl tuto část přehrady přestavět na svou pevnost. Dále u svých lidí Baron zavedl jakýsi kastovní systém, v němž se obyvatelé dělili na tři kasty a to za prvé zemědělce a obchodníky, za druhé techniky a učitele a za třetí válečníky. Dalším z jeho nařízení byla povinná výuka místního jazyka, která má obyvatelům zajistit lepší kontakty s okolními vesnicemi.

Budvarov (Jezerní město)– Budvarov se nachází uprostřed Budějovických jezer v troskách města České Budějovice. Budvarov je známý, svým rybolovem, pivem a námořníky.

Démon– Démon je samozvaný vůdce a sjednotitel nájezdnických kmenů v okolí Nového Písku. I přesto, že Démon je opravdu známá postava, nikdo netuší, odkud přišel a kdo to vlastně je

Démonovi Psi (Psi)– nejobávanější Démonovi následovníci. Při vzniku Démonovy armády byli Psi nejsilnějšími a nejbrutálnějšími válečníky. Postupně je Démon začal dosazovat na posty velitelů svých jednotek, správců obsazených táborů či do své osobní stráže.

Démonovy tábory– Jedná se o dřívější svobodné tábory, které však zabral Démon a udělal si z nich své državy. Všichni obyvatelé Démonových táborů jsou pod „ochranou“ Démona a jeho Hordy, za což samozřejmě platí jak zbožím a službami, tak lidmi odvedenými do řad Hordy.

Garda Nové Vsi (Garda)– Garda je výborně vyzbrojená stráž Nové Vsi. Šerif (velitel Gardy) a někteří z Gardy dokonce přišli z neznámých krajů se samotným Mistrem Dominikem a přinesli s sebou přímo zázračné zbraně, zbroje a některé technologie.

Chuck Norris- Nemilosrdný bůh, jehož věřící se poprvé objevili v Třinci, kde si postavili nejprve malou svatyni, kterou později, jak se víra v „božského Chucka Norrise“ rozšiřovala mezi další lidi, přestavěli na klášter. Chuckovým prorokem je Bert, dříve prostý hledač, který však jednoho dne v troskách našel svatou knihu Chucka Norrise. Norrisovci brzy začali posílat své kněze na svaté poutě do blízkých i vzdálených krajů, což opět značně pomohlo šíření jejich víry.

Jezerní město (Budvarov)– Budvarov se nachází uprostřed Budějovických jezer v troskách města České Budějovice. Budvarov je známý, svým rybolovem, pivem a námořníky.

Jižní pustiny– Takto je nazývána pustina jižně od divočiny pokrývající území bývalých Čech. Jižní pustiny nemají žádné přesné hranice, pouze pozvolna přecházejí do Západních pustin a do divočiny. V Jižních pustinách se nachází mimo jiné i Salzburské jeskyně, nejlidnatější místo v pustinách, které je známé distribucí soli, předapokalyptických věcí nalezených v pustině a v neposlední řadě značnou spotřebou otroků.

Lipenská pevnost– Velká část Lipenské přehrady vzala za své při apokalypse, avšak část stále stojí a ční k obloze jako obrovský zub. A právě tento zbytek přehrady obsadil Baron von Gatling se svými lidmi. Noví obyvatelé začali zbytek přehrady přetvářet v nedobytnou pevnost, do které se dá vstoupit pouze po padacích mostech či výtazích poháněných elektřinou. V srdci pevnosti totiž stále funguje několik turbín vyrábějících elektřinu. Navíc se šíří fámy, že von Gatlingovi technici staví jakési parní dělo.

Mistr Dominik– prorok a zvěstovatel víry v boha Apokalypta. Mistr Dominik se svými následovníky založil nedaleko Nového Písku osadu zvanou Nová Ves. Po roce se však při své pouti do Nového Písku ztratil a od té doby je nezvěstný.

Mutant– označení člověka či tvora změněného radioaktivitou. Více info viz článek „Mutanti jak je neznáte“.

Nová Ves– osada nedaleko Nového Písku založená mistrem Dominikem a jeho následovníky. Osada nejprve zažívala rychlý rozvoj, avšak po zmizení mistra Dominika značně utrpěla řáděním mutantů a útokem velké skupiny nájezdníků.

Nový Písek – město, které vzniklo v troskách města Písku a začalo se značně rozvíjet.

Postapo– označení doby po apokalypse.

Punyšerovci- Punyšerovci jsou obávaným a celkem tajemným klanem válečníků a assassinů (není úplně jasné, co toto slovo znamená, ale Punyšerovci ho rádi používají). Jejich vzorem je jakýsi předapokalyptický válečník, který bojoval s různými zločinci, nájezdníky i mutanty. Alespoň je tak vyobrazován ve zbytcích svatých knih, které má klan Punyšerovců k dispozici. Říká se, že zbytků svatých knih je po světě mnoho a Punyšerovci se pokoušejí všechny kusy získat, aby odhalili život proroka Punyšera. Jejich znakem je zle se tvářící bílá lebka na černém triku, kterých mají Punyšerovci zásoby pravděpodobně ještě z předapokalyptických časů. Punyšerovci sídlí v ruinách hradu Zvíkova, své dobře opevněné základně tyčící se nad Vltavou, kde údajně skrývají i své nemalé bohatství v podobě velkých zásob jídla, alkoholu, zbraní, zbrojí a hromady víček, které vydělali buď vybíráním mýtného na Vltavě nebo pronajímáním svých válečníků do cizích služeb. Mnozí lidé se chtěli přidat k Punyšerovcům, aby si zajistili relativně pohodlný život, avšak jen nemnohým se to podařilo. Punyšerovci sice přijímají nové členy, avšak ti musejí projít sérií nelehkých zkoušek. Ti, kdo uspějí, však rozhodně ještě nemají vyhráno, neboť se z nich stanou učni, kteří musejí tvrdě cvičit, pracovat a přežívat ve značném nepohodlí a nelehkých podmínkách. Pokud se jim podaří zvládnout i několik let této služby, jsou přizváni ke Zkoušce. Teprve zkouška rozhodne o tom, kdo se přidá k Punyšerovcům a kdo zemře.

Red Baron– Red Baron prý pochází ze Salzburských jeskyní, odkud však ve svých dvanácti letech utekl. Řadu let se jako schopný válečník potloukal s různými nájezdnickými a otrokářskými tlupami, až se nakonec stal vůdcem jedné z nich. Netrvalo dlouho a se svou drancpartou obsadil Landštejnský hrad a udělal z něj své hlavní sídlo. Odtud pak podnikal nájezdy do blízkého a později i vzdálenějšího okolí, kde kradl jídlo, vybavení i lidi. Také napadal karavany jedoucí po zlaté stezce. Zanedlouho se Landštejn stal známým obchodním centrem, kde odvážlivci mohli koupit téměř cokoliv od jídla, přes předapokalyptické vybavení, zbraně, proslulé Třinecké zbroje až po otroky. Red Baronovu krutovládu ukončil až Budvarovský starosta ve spolupráci s vůdci karavan, kteří za pomoc zaplatili klanu Punyšerovců a naverbovali žoldáky z okolí. S takto sestavenou armádou pak Budvarovští zaútočili na Landštejn. Po dlouhém obléhání byl Landštejn dobyt, avšak Red Baron zmizel. Říká se, že Red Baron se skrývá v Třeboňských bažinách, avšak nikdo to neví jistě. Na jeho hlavu je vypsána značná odměna Budvarovským starostou.

Salzburské jeskyně– Jeskyně poblíž trosek Salzburgu jsou jedním z mála obydlených míst v Jižních pustinách. Místní jeskyně totiž během apokalypsy poskytly mnoha lidem dobrý úkryt. Postupem času v jeskyních vznikly různé gangy, které začaly vykořisťovat ostatní, což postupně vedlo k vytvoření absolutistických otrokářských skupin. Mezi těmito gangy vypukly spory hrozící přerůst v krvavou bitvu, avšak nakonec mezi sebou největší gangy uzavřely dohodu o příměří a rozdělení území, což vedlo ke značné stabilizaci situace. Místní Baroni, jak se vůdci gangů nazývají, zavedli takzvaný Salzburský kodex, což je soubor pravidel, která musejí všechny gangy dodržovat. V kodexu je zahrnut například zákaz napadání karavan, dohoda o neutrálních územích či pravidla pro řešení sporů mezi gangy. Pravděpodobně díky tomu se Salzburské gangy staly významnými distributory soli a předmětů z trosek v pustině.

Severní pustiny– Takto je nazývána pustina severně od divočiny pokrývající území bývalých Čech. Severní pustiny nemají žádné přesné hranice, pouze pozvolna přecházejí do Západních pustin, do divočiny a do pustiny okolo trosek Prahy.

Třeboňské bažiny– Třeboňské bažiny jsou nebezpečnou oblastí, v jejímž středu se nacházejí trosky zatopeného města, ve kterém se údajně skrývá sám Red Baron, dřívější vládce Landštejnského království.

Třinec (Ocelové Město)- Třinec je město v pustinách severně od Zlaté stezky, které je známé svými kováři a techniky. I když je okolí Třince a vlastně i většina Třince samotného značně nevhodná pro život a pro pěstování poživatin či chov zvěře, stále zde žije nemálo lidí, kteří dokonce vytvořili dobře fungující komunitu. Třinec a jeho okolí je totiž plný železa, železné rudy a plastiku. To samo o sobě by ještě zas tak moc neznamenalo, avšak v Třinci se nachází funkční tavné věže, kde se dá ruda i plastik zpracovávat. Proto v této pustině a ruinách města Třince zůstávají lidé. Právě zde totiž dostali možnost vybudovat si své Ocelové Město a vyrábět zbraně či proslulé Třinecké zbroje, které prý neprostřelí ani žádná předapokalyptická ruční zbraň. Avšak aby Třinečtí přežili, musejí své výrobky prodávat a kupovat za ně jídlo a čistou vodu, které je v Třinci naprostý nedostatek.

Vlci- Vlci jsou nebezpeční, krutí a naprosto bezohlední nájezdníci odněkud z pustin. Dají se snadno poznat podle nejrůznějších tetování či jizev, které si sami dělají, aby nepřátelům nahnali ještě větší strach. Vlci se neřídí snad žádnými pravidly, která se ostatní lidé v tomto zpustošeném světě snaží dodržovat. Pravděpodobně jejich původ z pustin může za to, že holdují kanibalismu, nevadí jim mučení a zabíjení malých dětí a milují destrukci, násilí a bolest. Snad každé civilizované místo považuje Vlky za nepřátele a vypisuje na ně odměnu, avšak zatím se ještě nikomu nepodařilo je dopadnout či přemoci. Nedá se totiž popřít, že jsou to skvělí válečníci se smyslem pro taktiku. Navíc se Vlci neustále přesouvají, takže nikdo si nemůže být jist, kde se příště objeví.

Západní pustiny- Takto je nazývána pustina západně od divočiny pokrývající území bývalých Čech. Západní pustiny nemají žádné přesné hranice, pouze pozvolna přecházejí do Jižních pustin a do divočiny.

Zlatá stezka- Zlatá stezka je největší obchodní cesta, po které je možné projít od západních pustin až kamsi na daleké východní pláně a snad ještě dál. Zlatou stezku hojně využívají obchodní karavany.

Znojmo– město s absolutistickou vládou muže zvaného Plukovník, které přežilo apokalypsu celkem dobře, avšak nakonec bylo při převratu srovnáno se zemí bombou ukrytou v podzemí.