Je to dobre
Apokalypsa - Nový začátek
 Okolí Nového Písku

Prostředí ve světě po apokalypse by se dalo rozdělit do několika kategorií:

Pustina – Naprosto zničený kraj s různým množstvím radiace (mimo města je radiace menší avšak v ruinách budov je opravdu velká), kde je opravdu obtížné přežít a lidé se tam obvykle dožívají maximálně 25 let. Úmrtnost je způsobena nejen nemocemi z ozáření či zbytků biologických a chemických zbraní, ale i nebezpečnými mutanty či nájezdníky plenícími osady a přepadajícími karavany. Lidský život je zde naprosto bezcenný (pokud nepočítáme otroky) a plný utrpení. Místní naprosto ztratili naději a přežívají jako divoká zvířata žijící ve smečce. Jedinec obvykle nemá žádnou šanci na přežití. Ostatně při výběru mezi zachráněním přítele před smrtí a získáním trochy starého plesnivého jídla téměř všichni volí jídlo. Ani kanibalismus zde není výjimkou. Většina lidí se zde živí hledáním předapokalyptických věcí v troskách měst a prodáváním těchto věcí projíždějícím karavanám.

Divočina - Divočinou jsou nazývána místa, kudy sice při apokalypse prošla radiace, avšak neudržela se tam příliš dlouho. Jedná se převážně o otevřená prostranství daleko od epicenter výbuchů nukleárních zbraní či oblastí zasažených pouze biologickými či chemickými zbraněmi. Mutace se v těchto krajích projevuje minimálně, avšak do divočiny se stahuje mnoho zvířat, lidí či mutantů z pustin. I když v divočině příliš nehrozí tolik smrtelných nemocí jako v pustinách, není divočina právě bezpečným místem. Smečky mutantů nebo skupinky nájezdníků dokáží spolehlivě připravit o život či svobodu mnoho poutníků, uprchlíků a přistěhovalců. I přes to všechno však v divočině vzniká celá řada svobodných táborů nebo dokonce menších vesniček, kde se lidem daří celkem dobře přežívat.

Ruiny - Ruinami se nazývají trosky předapokalyptických měst. Většina ruin je silně zamořena radioaktivitou, avšak v některých není po radioaktivitě ani památky. A právě tam se soustřeďuje nejvíce přeživších lidí a vznikají nové civilizace založené na využívání trosek starého světa. V troskách starých měst proto vznikají nová městečka s převážně diktátorskou vládou založenou na síle. V nových městech obvykle vládne jeden člověk velící dobře vyzbrojeným jednotkám, které dokáží zabrané území uchránit před nájezdníky, mutanty či vládci jiných měst. Občas se však najdou i výjimky. Krásným příkladem je město Nový Písek, kde funguje víceméně demokratická vláda.


Pohled na svět z globálnějšího hlediska:

Bývalé státy Německo, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a velká část Polska se změnily v pustinu plnou radiace, kde lidé téměř nemají šanci přežít. Pustina z těchto států zasahuje i do velké části Čech a Slovenska, kde je však již stupeň radiace znatelně menší. Všechna předapokalyptická města a vesnice jsou samozřejmě v troskách a jen málo původních budov vůbec zůstalo stát.

Co se přístupu k mutantům týče, na dálném východě (Ukrajina, Rusko, apod.) jsou lidé k mutantům tolerantnější a mnohdy s nimi žijí a spolupracují, avšak západní svět (Čechy, Slovensko a obývané části Německa či Rakouska) je spíše protimutantsky založený a každý mutant je pro ně nepřítel. Samozřejmě se najdou někteří lidé, jenž tento názor nezastávají, avšak ti jsou v menšině.


Okolí Nového Písku:

Nový Písek

Nový Písek je poměrně mladý městský stát, který vznikl v ruinách apokalypsou zničeného města Písek a v blízkém okolí. Lidé žijící ve městě se dělí do několika společenských vrstev.

Nejvyšší společenskou vrstvu tvoří měšťané. Za měšťany jsou pokládáni lidé, kteří mají vlastní zděný dům, z něhož platí daně. Být měšťanem je proto drahé, avšak tuto cenu vyvažuje relativně pohodlné a bezpečné bydlení, právo volit či kandidovat do městské rady a v neposlední řadě možnost navštěvování podniků určených pouze pro měšťany. Navíc má slovo měšťana větší váhu než slovo ostatních obyvatel Nového Písku.

Na druhém společenském stupni se nachází takzvaná lůza. Lůza sice patří mezi stálé obyvatele Písku, avšak nevlastní žádný zděný dům a proto nemusí platit daně. Lůza žije většinou v nevelkých domcích postavených z plechu či ze dřeva (nesmějí překročit zákonem danou velikost) nebo ve zděných domech některých měšťanů, jimž platí nájem. Lůza nemá právo volit a často nemá přístup do lepších podniků ve městě.

Na posledním společenském stupni se pak nacházejí všichni cizinci, poutníci či bezdomovci. Tito lidé ve městě mají jen velmi malé slovo, a pokud vznikne rozpor mezi poutníkem a obyvatelem města, téměř vždy u soudu vítězí obyvatel města.

Všichni stálí obyvatelé Nového Písku (jak měšťané, tak lůza) musejí pravidelně platit městu poplatek za ochranu. Tento poplatek je určen na výplaty městské stráže, na nákup či údržbu jejich vybavení a na zlepšení obrany města. Měšťané navíc musejí platit daň z domu, jejíž výše je závislá na velikosti domu.

V Novém Písku vládne pětičlenná městská rada mající zákonodárnou a soudní moc. Rada je volená měšťany a její funkční období má trvat 4 roky (zatím vládne 1. Městská rada). O dodržování zákonů se stará městská stráž tvořená schopnými a dobře vyzbrojenými válečníky. Jelikož na členech městské stráže leží velká zodpovědnost, mohou se jejími členy stát pouze měšťané. Tito lidé sice riskují své životy při chytání zločinců, udržování veřejného pořádku či při obraně města, avšak zato jsou ostatními obyvateli velmi ctěni a navíc dostávají nemalou výplatu. Proto se mnoho mladých mužů i žen z řad měšťanů snaží do městské stráže dostat, ale jen těm nejlepším (nebo nejprotekčnějším) se to podaří. Nejen proto, ale i díky dobrému výcviku a výzbroji je městská stráž velmi silná a efektivní při řešení problémů či při obraně města.


Horda

Horda je ve skutečnosti několik sjednocených skupin nájezdníků a zločinců. Jejich sjednotitelem a vůdcem je osoba říkající si Démon. Někteří tvrdí, že je to pouze člověk, avšak mnoho jiných toto tvrzení vyvrací historkami o Démonových nadlidských skutcích. Jaká je pravda neví snad nikdo.

Asi před rokem přišel Démon do oblasti v okolí Nového Písku. Nejdříve údajně hledal Mistra Dominika, kněze boha Apokalypta a zakladatele Nové Vsi. Jeho pátrání však nejspíše nebylo úspěšné, neboť Mistr Dominik je již delší dobu nezvěstný. Asi proto se Démon rozhodl sám obsadit jeden z mnoha svobodných táborů v okolí Písku a prohlásit ho za svůj. S obsazováním tohoto tábora Démon neměl velké problémy, neboť poté, co holýma rukama roztrhal na kusy dosavadního vůdce nájezdnické bandy, se mu nikdo neodvážil postavit do cesty.

Nějakou dobu Démon přebýval ve svém táboře a nechával se vydržovat jeho obyvateli, avšak po čase začal sjednocovat tlupy nájezdníků a většinu větších táborů v okolí Písku obsadil a jejich obyvatele donutil odvádět mu daně. Z nejsilnějších a nejvěrnějších válečníků pak vytvořil svou soukromou gardu, již nazval Psi. Démonovi Psi. Z některých Psů se následně stali správci jednotlivých osad a Démonových táborů či velitelé přepadových jednotek. Na Démonův příkaz pak jeho lidé začali opravovat a konstruovat několik vozidel z doby před apokalypsou, zatímco jeho nájezdníci začali pátrat po tajných nalezištích benzínu. Díky těmto vozidlům se Démonovi nájezdníci stali značně mobilními a dokázali proto efektivně hledat a přepadat i vzdálenější svobodné tábory, vesnice a karavany.

Poté, co Démon začal vládnout tak velkou silou, vyzval obyvatele Nového Písku, aby se mu vzdali a přijali jeho vládu. Písečtí samozřejmě jeho výzvu odmítli. Následně Démon vyhlásil Novému Písku válku, zničil či zabral veškerá vzdálenější pole v okolí Písku a začal s jeho obléháním a blokádou, jenž trvá doteď. Jen nemnoha odvážlivcům se daří během obléhání proniknout se zásobami do Písku a zase pryč. Písecká městská stráž občas podniká výpady proti svým obléhatelům tábořícím či projíždějícím v okolí Písku, avšak nájezdníků je příliš mnoho a jsou příliš mobilní, než aby je tyto (i když většinou vítězné) výpady nějak vážně ohrozily. Démonova taktika totiž spočívá ve sledování Píseckého okolí a rychlých výpadech proti karavanám či Píseckým spojencům. A jelikož není Démonova armáda nikde centralizovaná a sám Démon je neustále v pohybu, nemohou Písečtí využít lepšího vojenského výcviku a výbavy k vyvolání velké bitvy a poražení Hordy. Proto i když je písecká městská stráž silnější než Démonovi nájezdníci, nedokáže bez pomoci obléhatele porazit, neboť většina členů městské stráže musí hlídkovat a odrážet útoky po celém obvodu města.


Svobodné tábory

Svobodné tábory jsou v podstatě tábory, které založili zločinci, sběrači či lovci, kteří nechtějí být pod ničí nadvládou a chtějí sami rozhodovat o svém osudu. V těchto táborech proto neexistují žádné zákony, ale pouze jakási nepsaná pravidla, která většina obyvatel dodržuje. Život ve svobodných táborech je opravdu drsný, ale zato svobodný. Můžete si dělat, co chcete, jen je třeba počítat s možnými následky svého jednání. Například pokud se budete špatně chovat k obchodníkovi, který tudy pravidelně projíždí, pravděpodobně vám neprodá své zboží, což může mít fatální následky.